تخفیف حجمی ترجمه

discount

کاربران عزیز سایت فامارت تخفیف حجمی ترجمه با توجه به تعداد کلمات متن مبدأ و براساس جدول زیر اعمال می گردد. 

هر صفحه استاندارد معادل ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.

 

تعداد صفحات استاندارد

تعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیف
۱ تا ۹ صفحه۱ تا ۲,۲۵۰۰٫۵ تا ۲ روز

۰ %

۱۰ تا ۲۵ صفحه

۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰۳ تا ۵ روز۳ %
۲۶ تا ۵۰ صفحه۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰۶ تا ۱۰ روز

۶ %

۵۱ تا ۱۰۰ صفحه

۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰۱۱ تا ۱۷ روز۹ %
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰۱۸ تا ۳۰ روز

۱۲ %

۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه

۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰۳۱ تا  ۶۸ روز۱۵ %
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰۶۹ تا ۲۰۰۰ روز

۱۸ %

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *