اصطلاح Kiss something goodbye

اصطلاح Kiss something goodbye

Kiss something goodbye: فاتحه چیزی را خواندن، بوسیدن و کنار گذاشتن مثال:  If you don’t come to work tomorrow, you can kiss your paycheck goodbye. اگه فردا نیای سر کار باید فاتحه فیش حقوقیتو بخونی.  

خواندن ادامه مطلب