قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی

قیمت ترجمه در فامارت براساس تعداد کلمات متن مبدأ تعیین می گردد. به عنوان مثال برای محاسبه قیمت یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ترجمه هر کلمه متن عمومی ۳۴ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن مبدأ × قیمت یک کلمه = قیمت ترجمه

۲۰۰۰ × ۳۴ تومان = ۶۸۰۰۰ تومان 

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ترجمه، متون ادبیات، زبانشناسی، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲)، فلسفه، حقوق و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)، پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی با ضریب (۱/۲۵)، معماری (۱/۴) و زیرنویس فیلم و سریال با ضریب (۰/۷) محاسبه خواهند شد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه ترجمه (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

در مرکز ترجمه فامارت برای ترجمه متون از انگلیسی به فارسی دو نرخ قیمت وجود دارد. نرخ اول برای ترجمه متون با کیفیت دانشجویی و نرخ دوم برای ترجمه متون با کیفیت حرفه ای (که همان ترجمه طلایی + بازخوانی) است.

در جداول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت دانشجویی 

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادی هزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۲۸

۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

ادبیات و زبانشناسی

۵۶

۱۴۰۰۰ ۸۴

۲۱۰۰۰

اسناد تجاری

۴۲

۱۰۵۰۰ ۶۳

۱۵۷۵۰

اقتصاد

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

برق و الکترونیک

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

پرستاری

۳۵ ۸۷۵۰ ۵۳ ۱۳۲۵۰

پزشکی

۳۵ ۸۷۵۰ ۵۳

۱۳۲۵۰

حسابداری و مدیریت

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

حقوق

۴۲ ۱۰۵۰۰ ۶۳

۱۵۷۵۰

روان شناسی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

زمین شناسی و معدن

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

زیرنویس فیلم و سریال

۲۰ ۵۰۰۰ ۳۰ ۷۵۰۰

زیست شناسی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

سیاسی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

شیمی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

صنایع

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

صنایع غذایی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

علوم اجتماعی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

علوم تربیتی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

عمران

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

فقه و علوم اسلامی

۵۶ ۱۴۰۰۰ ۸۴

۲۱۰۰۰

فلسفه

۴۲ ۱۰۵۰۰ ۶۳ ۱۵۷۵۰

کامپیوتر

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

کشاورزی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

مالی و بازرگانی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

متالوژی و مواد

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲ ۱۰۵۰۰

محیط زیست

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

معماری

۴۰ ۱۰۰۰۰ ۶۰ ۱۵۰۰۰

مکانیک

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۳۵ ۸۷۵۰ ۵۳ ۱۳۲۵۰

ورزشی

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

هنر

۲۸ ۷۰۰۰ ۴۲

۱۰۵۰۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت حرفه ای (طلایی + بازخوانی)

 

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادی هزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
ادبیات و زبانشناسی ۶۸ ۱۷۰۰۰ ۱۰۲ ۲۵۵۰۰
اسناد تجاری ۵۱ ۱۲۷۵۰ ۷۷ ۱۹۲۵۰
اقتصاد ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
برق و الکترونیک ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
پرستاری ۴۳ ۱۰۷۵۰ ۶۵ ۱۶۲۵۰
پزشکی ۴۳ ۱۰۷۵۰ ۶۵ ۱۶۲۵۰
حسابداری و مدیریت ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
حقوق ۵۱ ۱۲۷۵۰ ۷۷ ۱۹۲۵۰
روان شناسی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
زمین شناسی و معدن ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
زیرنویس فیلم و سریال ۲۴ ۶۰۰۰ ۳۶ ۹۰۰۰
زیست شناسی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
سیاسی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
شیمی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
صنایع ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
صنایع غذایی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
علوم اجتماعی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
علوم تربیتی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
عمران ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
فقه و علوم اسلامی ۶۸ ۱۷۰۰۰ ۱۰۲ ۲۵۵۰۰
فلسفه ۵۱ ۱۲۷۵۰ ۷۷ ۱۹۲۵۰
کامپیوتر ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
کشاورزی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
مالی و بازرگانی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
متالوژی و مواد ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
محیط زیست ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
معماری ۴۸ ۱۲۰۰۰ ۷۲ ۱۸۰۰۰
مکانیک ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
نفت، گاز و پتروشیمی ۴۳ ۱۰۷۵۰ ۶۵ ۱۶۲۵۰
ورزشی ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
هنر ۳۴ ۸۵۰۰ ۵۱ ۱۲۷۵۰
کلیه قیمت ها به تومان است.

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

جهت برآورد قیمت ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ترجمه

جهت ثبت سفارش ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.